Boom&Werk Boomverzorging - 'n natuurlijke kijk op bomen
 

IMG_8043.jpg

Boom&Werk, gevestigd aan Molenakkers 9, 5476LH Vorstenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:


  • Boom&Werk
  • Molenakkers 9 
  • 5476LH Vorstenbosch 
  • 06-21262700


Wouter van den Dungen is de functionaris gegevensbescherming van Boom&Werk. Hij is te bereiken via info@boom-werk.nl 

 Persoonsgegevens die wij verwerken 

Boom&Werk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  •    Voor- en achternaam 
  •    Adresgegevens
  •    Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoon nummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@boom-werk.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Boom&Werk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  •     Het opmaken van offertes en adviezen
  •     Het afhandelen van uw betaling 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Boom&Werk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boom&Werk) tussen zit. Boom&Werk gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Excel en word op een Mac die draait onder MacOS, waarbij de gegevens niet online worden opgeslagen maar op de harde schijf van de pc staan en zijn beveiligd volgens firewall en netwerkbeveiliging van ziggo zakelijk. Facturen worden als bijlage in .pdf via mail verstuurd naar een door u opgegeven mailadres en daarin staat geen voor U risico volle informatie buiten uw gangbare adresgegevens om. Er worden geen telefoon nummers of mail adressen genoteerd op deze facturen. 

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Boom&Werk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: facturen en offertes volgens de wettelijke termijn van 7 jaar. Klantgegevens welke ik in mijn persoonlijke adresboek heb opgeslagen worden bewaard zolang deze actueel zijn. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Boom&Werk verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Boom&Werk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boom&Werk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boom-werk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Boom&Werk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Boom&Werk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@boom-werk.nl